İLİM YAYMA CEMİYETİ
TÜZÜĞÜ
(YENİ ŞEKİL) 

BİRİNCİ KISIM
 

ADI, MERKEZİ, GAYE ve FAALİYET KONULARI
 1. BÖLÜM

 

ADI ve MERKEZİ

 1. İLİM YAYMA CEMİYETİ adlı bir dernek kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul'dur.

GAYESİ

 1. Yürürlükteki mevzuat dairesinde memleketin kalkınmasına fay­dalı hukuki, dini, ahlâki, edebi, içtimai, fenni, sınai ve zirai bilgileri yaymak, özellikle Milli Eğitim Temel Kanununun genel amacında belirtilen millî, ahlâki dinî, mânevi ve kültürel değerleri benimse­yen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulun­mak; ahlâka ve âdâba uygun olmayan davranışların, içki, kumar ve uyuşturucu gibi fert ve cemiyet hayatında büyük zararlar doğuran kö­tü alışkanlıkların zararlarını açıklayan yayın yapmaktır.

Cemiyet, hiçbir suretle siyasetle uğraşmaz.

ÇALIŞMA KONULARI, FAALİYET ŞEKİLLERİ

 1. Cemiyet, tüzüğün 2. maddesinde yazılı gayeye ulaşmak için, ilgili mevzuat dairesinde bizzat veya diğer ilgililerle müştereken, aşağıda belirtilen ve gayesiyle ilgili benzeri konularda faaliyet gösterir:
 2. Gayede belirtilen ilimlerin yayılması için kitap, mecmua, ga­zete ve risaleler çıkarmak; radyo, televizyon ve diğer yollarla yayın yapmak,
 3. İlmin yayılmasına hizmet eden ilmî ve hayri müesseseler ile vakıflar kurmak, diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurul­muş ve kurulacak müessese ve vakıflarla işbirliği yapmak,
 4. Seminer, panel, sempozyum, konferans gibi ilmi toplantılar tertiplemek; bu gibi toplantı ve kongrelere katılmak.
 5. Yurt, pansiyon, misafirhane, kütüphane, dershane, kurs, okul, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri ile kamp ve dinlenme tesisleri, gençlik ve kültür merkezleri gibi faydalı tesisler açmak,
 6. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim, ihtisas, araştırma yapacak kimselere burs vermek ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirme faaliyetine yönelik her türlü yardımı yapmak,
 7. Huzurevi, aşevi, sosyal tesisler inşa etmek,
 8. Cemiyete bağışta bulunanlar ile ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımda bulunmak,               
 9. Her türlü iktisadi işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak,
 10. Gıda bankacılığı ile iştigal etmek.

Cemiyet ayrıca;

 1. Tüzüğünde gösterilen gayeyi gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir,
 2. Yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir,
 3. Yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir, kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir,
 4. Amaçları ile ilgisi bulunan alanlarda vakıf,  sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, yetkili organlarının kararıyla platformlar oluşturabilir veya mevcut platformlara katılabilir,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gayesinde yazılı alanlara giren konularda ortak projeler yürütebilir,
 6. Gayesini gerçekleştirmek için gerek aynından ve gerekse gelirinden faydalanmak üzere taşınmaz mal edinme, inşaat yapma konusunda her türlü tasarrufta bulunabilir,
 7. Yukarıda sözü edi­len müesseseleri kuracaklardan, yurt içinde ve dışında öğrenim, ih­tisas ve araştırma yapacak kimselerden, resmî makamlarca istenecek teminatı gösterebilir.

Cemiyet hizmetleri, gönüllüler ile Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen ücretli personel aracılığıyla yürütülür.
Lüzum görülen personele, Cemiyet gayrimenkullerinden veya haricen temin edilecek lojman tahsis edilebilir. 
Nerede bulunursa bulunsun iktisap edilecek taşınmaz mallar, Cemiyet tüzel kişiliği adına tescil olunur.

ÜYE OLMA

 1.  İlim Yayma Cemiyeti’nin gayesini benimseyen, bu gayeyi gerçekleştirme vasıflarına haiz, fiil ehliyetine sahip, gerçek veya tüzel kişiler Cemiyete üye olabilir. Cemiyet Yönetim Kurulunca, iki kişinin tezkiyesini hâvi üyelik müracaatı, en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla müracaat sahibine bildirilir.

Müracaatı kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.
Bir üye, aynı anda genel merkeze veya başka bir şubeye yahut birden fazla şubeye üye olamaz.
Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.
  
FAHRİ ÜYELİK

 1. Yurt içinde ve dışında fikir ve eserleri ile şöhret yapmış ve bu suretle Cemiyetin gayesine hizmet etmiş ilim adamları ile Ce­miyete fevkalade yardım ve faydalar sağlamış kimselere Yönetim Kurulunun kararı ile fahrî üyelik unvanı verilebilir. Fahrî üyelik sıfatı, muhatabın kabulü ile tekemmül eder.

ÜYELERİN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Cemiyet üyeleri eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Cemiyete üye olmaya ve Cemiyette üye kalmaya zorlanamaz.

Her üye isti­fa hakkına sahiptir. 
Her üyenin Cemiyetin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Cemiyetten çıkan veya çıkarılan üye, Cemiyet malvarlığında hak iddia edemez.
Üyeler Cemiyet nizamına uymak ve sadakat göstermekle yükümlüdürler.
Her üye, Cemiyetin amacına uygun davranmak, özellikle gayenin gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

 1. Her üye, yazı ile bildirmek suretiyle Cemiyet üyeliğinden istifa edebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 1.  
 2. Adresine taahhütlü mektupla yapılan ihtara rağmen 3 ay içinde aidat borcunu ödemeyen üye doğrudan Yönetim Kurulu tarafından,
 3. Üyelikten çıkarmayı gerektiren haklı sebeplerin varlığı tespit edilen üye Haysiyet Divanının teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile Cemiyet üyeliğinden çı­karılır.

 

 

 

İKİNCİ KISIM
ORGANLAR

 1. Cemiyet Genel Merkez organları:
 2. Merkez Genel Kurulu,
 3. Merkez Yönetim Kurulu,
 4. Merkez Denetim Kurulu,
 5. Merkez Haysiyet Divanı,
 6. Yüksek Müşavere Heyetinden ibarettir.
  1. BÖLÜM

 
MERKEZ GENEL KURULU TEŞKİLİ

 1. Merkez Genel Kurulu, Merkez üyeleri ile Şube Genel Kurullarınca seçilmiş, şube delegelerinden teşekkül eder.

Fahri üyeler,  Genel Kurul toplantılarına katılabilir,  teklif ve temennilerde bulunabilir, ancak oy kullanamazlar.  Yönetim ve Denetim Kurulları ile Haysiyet Divanına seçilemezler.

TOPLANTILARI

 1. Merkez Genel Kurulu toplantıları, olağan ve ola­ğanüstü olmak üzere iki türlüdür.

OLAĞAN TOPLANTILAR

 1. Olağan toplantılar, iki yılda bir Nisan ayında yapılır.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR

 1. Cemiyetin olağanüstü toplantıları:
 2. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla,
 3. Merkez Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
 4. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

Genel Kurul, toplantıya en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetim Kurulunun veya Cemiyet üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi Cemiyet üyeleri arasından üç kişilik bir he­yeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USÛLÜ

 1. Merkez Yönetim Kurulu, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul, Yönetim Kurulunca en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır. Bu maksatla toplantının günü, saati, yeri, gündemi üyelerin adreslerine ve şubelere, mektupla veya diğer usullerle bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, aynı usullerle üyelere duyurulur.
İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması mecburidir. Üyeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin hususlarda, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

TOPLANTI YERİ ve YETER SAYI

 1. Merkez Genel Kurul toplantıları, Merkez Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmedikçe,   Cemiyet Merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Merkez Genel Kurulu, toplantıya katılma hakkı bulunan merkez üyeleri ile şube delegelerinin teşkil ettiği sayının salt çoğunluğu ile toplanır.

Tüzük değişikliği ve Cemiyetin feshi hallerinde, üçte ikisinin iştirakiyle toplanır. 
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tamsayısının iki katından az olamaz. Kararlar, her iki toplantıda da hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

 1. Gündem, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanır. Mer­kez Denetim Kurulunun gündeme konulmasını istediği maddeler de gündeme dâhil edilir.

Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin, en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, gündemdeki sırayı değiştirebilir.

OY KULLANMA

 1. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır; üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Organlara üye seçiminde, en çok oy alan asıl ve yedek üyeler kendi aralarında ayrı ayrı sıralanarak, asıl ve yedek üyelik sıfatını kazanırlar.

TOPLANTI USÛLÜ ve DİVAN TEŞKİLİ

 1. Genel Kurul toplantısı, bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısına imza ederek toplantıya katılırlar.
Listedeki Merkez üye ve şube delegesi imzalarının tetkikinden, gerekli çoğunluğun sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başka­nı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ve iki kâtip seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Kâtipler toplantı zaptını tanzim eder, baş­kan ve başkan vekili ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda, bü­tün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

GÖREV ve YETKİLERİ

 1. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:
 2. Cemiyet organlarının seçimi, gerektiğinde haklı sebeplerle görevden alınması,
 3. Cemiyet tüzüğünün değiştirilmesi,
 4. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanan muhammen bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 6. Cemiyet için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 7. Cemiyetin federasyona ve konfederasyona katılması veya ayrılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
 8. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açılması, kapatılması veya kurulu bulunan şube isminin ve yerleşim yerinin değiştirilmesi hususunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 9. İcabında Cemiyetin feshedilmesi,
 10. Mevzuatta ve tüzükte Genel Kurulca yapılması bildirilen di­ğer görevler ile Cemiyetin diğer organlarına verilmemiş olan işlerin yerine getirilmesi.
 11. Cemiyet imkânları ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi.

 

 

 1. BÖLÜM

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

 1. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunca iki sene müddetle vazife görmek üzere Cemiyet üyeleri arasından seçilen 15 asıl, 15 yedek üyeden teşekkül eder.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Cemiyet üyelerinden birinin talebi üzerine, mahalli sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GÖREV ve YETKİLERİ

 1. Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine ge­tirir:

a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalış­mak,
b) Cemiyeti idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyeleri ile üçüncü şahıslardan bir veya bir kaçına yetki vermek,
c) Kabul edilen faaliyet programı ile bütçe icaplarını ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
ç) Cemiyetin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
d) Merkez Genel Kurulunca verilen yetkiye istinaden, Genel Merkez bütçesinde madde ve fasıllar arasında nakil yapmak,
e) Genel Merkez kadrosunda çalışacak personelin kadro, unvan ve sayısını tespit etmek ve bunları işe almak, ücret ve yolluklarını tespit etmek, gerektiğinde işten çıkarmak,
f) Merkez Genel Kurulunca verilen yetkiye istinaden gerekli görülen yerlerde şube açmak, kapatmak veya kurulu bulunan şube ismi ve yerleşim yerini değiştirmek,
g) Şubeleri denetlemek, şube yönetim kurullarını görevden alıp yerlerine en az üç kişiden müteşekkil geçici yönetim kurulunu tayin etmek,
h) Şubelerin faaliyet programlarını, faaliyet raporlarını ve bütçelerini aynen veya değiştirerek tasdik etmek; katî hesaplarını kabul veya reddetmek; red halinde zararı sorumlularına tazmin ettirmek,
ı) Merkez Genel Kurulunca verilen yetkiye istinaden gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak veya kapatmak, temsilcileri tespit ve tayin etmek,
i) Mer'î mevzuat, tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım-satımı, her türlü tasarruf ile iktisabi ve iltizamî muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat hususlarında karar vermek.
j) Cemiyetin sahibi veya zilyedi bulunduğu gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve haklar­dan tamamı veya bir kısmı ile vakıf kurmak veya uygun göre­ceği vakıflara devretmek,
k) İktisadî işletmeler kurmak veya ortak olmak; iktisadî işletmelerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek; gerektiği takdirde iktisadî işletmeler kurup işletmek üzere şubeleri yetkilendirmek.
l) Cemiyet leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatte bulunmak,
m) Cemiyet gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için ko­misyonlar kurmak,
n) Gerektiğinde şube Genel Kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak,
o)  Gerekli görülen hususlarda Yüksek Müşavere Heyetinden mütalaa istemek,
ö) Cemiyet faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak,
p) Yönetim Kurulu kararıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, diğer sivil toplum kuruluşları ile platformlar oluşturmak, oluşturulan platformlara katılmak,
r)  Uluslararası faaliyetlere katılmak ve yürütmek.
s)  Kamu kuruluşları ile ortak projeleri yürütmek.
ş)  Federasyon ve konfederasyonlarda Cemiyeti temsil etmek.
t)  Yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan her türlü ayni ve nakdi yardımlara ilişkin gerekli işlemleri yapmak.
u)  Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
GÖREV BÖLÜMÜ

 1. Merkez Yönetim Kurulu, seçimden sonra ilk toplantıda genel başkanı seçer. Görev bölümünü yapar, çalışma usulünü tespit eder.

TOPLANTI USULÜ

 1. Merkez Yönetim Kurulu, aksine karar vermedikçe, en az onbeş günde bir toplantı yapar. Görülecek lüzum üzerine re'sen veya üyelerden üçünün yahut Denetim Kurulunun yazılı isteği üzerine başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Toplantıda müzakere ve karar nisabı, yarının bir fazlasıdır. Ancak Yüksek Müşavere Heyeti'nin görüşüne aykırı bir karar verebilmek için, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçte ikisinin müspet oyu şarttır.
Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile müstafi sayılabilir.

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 1. Yönetim Kurulu, yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, yönetmeliğe uygun olarak düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.
 1. BÖLÜM

 

MERKEZ DENETİM KURULU TEŞKİLİ ve GÖREVLERİ

 1. Merkez Denetim Kurulu,  iki sene müddetle görev yapmak üzere,  üyeler arasından seçilen beş asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Denetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve sekreter seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır.  Müddeti dolan denetçilerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Merkez Denetim Kurulunun görev ve yetkileri:

 1. Cemiyetin tüzüğünde gösterilen gaye ve bu gayenin gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip, göstermediğini incelemek,
 2. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Cemiyet tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetlemek,
 3. Para, kıymetli evrak ve sair değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin durumlarını gözden geçirmek, gayri muayyen zamanlarda kasayı kontrol etmek.
 4. Merkez Yönetim Kuruluna, en az yılda bir müşahede, tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütalâalarını muhtevi raporlar vermek.
 5. Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı faaliyet raporu, mali rapor ve tahmini bütçe tasarısı hakkındaki mütalâalarını ihtiva eden yıllık raporu Merkez Genel Kuruluna sunmak.
 6. İcabı halinde Merkez Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemektir.

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, müşahede ve mütalâalarını beyan edebilirler, ancak oya katılamazlar.
Merkez Denetim Kurulu, lüzum gördüğü hususlarda Yüksek Müşavere Heyetinden mütalâa isteyebilir.
Merkez Denetim Kurulunun yetkileri bütün teşkilâta şâmildir. Şube denetimlerinde, tahkik ve ıslahı gerektiren haller görüldüğü takdirde, du­rum Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.

 1. BÖLÜM

 

MERKEZ HAYSİYET DİVANI TEŞKİLİ ve GÖREVİ

 1. Merkez Haysiyet Divanı, iki sene müddetle görev yapmak üzere Cemiyet üyeleri arasından seçilen 5 asıl ve 3 yedek üyeden teşekkül eder. İlk toplantıda başkan ve sekreterini seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır.

Merkez Haysiyet Divanı, tüzüğe göre üyelik vasıflarından herhangi birini kaybeden veya Cemiyet gayesine aykırı hareket ve davranışlarda bulunan yahut Ce­miyet ile mensupları aleyhinde bulundukları sabit görülen merkez ve şube üyeleri hakkında, fiillerinin mahiyet ve ehemmiyet derecelerine göre uyarma ve üyelikten çıkar­ma cezası verilmek üzere Merkez Yönetim Kuruluna teklif eder.
Merkez Yönetim Kurulunun belgelere dayalı disiplin kovuşturma isteği üzerine, hakkında tahkikata başlanan üye, taahhütlü mektupla davet olunur. Gelenlerin savunmaları alındıktan sonra; gelmeyenlerin ise gıyaplarında evrak incelenir ve gerekli araştırma ve soruşturma yapıldıktan sonra oluşturulan rapor, karar verilmek üzere Merkez Yönetim Kuruluna verilir.

5. BÖLÜM

YÜKSEK MÜŞAVERE HEYETİ TEŞKİLİ ve GÖREVİ

 1. Yüksek Müşavere Heyeti, Cemiyetin mevzu ve gayesine ilişkin hususlarda bilgi sahibi olan kişiler arasından, iki sene müddetle görev yapmak üzere seçilen 30 üyeden teşkil olunur. İlk toplantıda başkan ve sekreterini seçer.

Yüksek Müşavere Heyeti, Merkez Yönetim veya Denetim Kurulu tarafından talep edilmesi halinde Cemiyetin gaye ve faaliyet konularıyla ilgili hususlarda görüş ve mütalâa bildirir.
Ayrıca,  Cemiyet için faydalı gördüğü hususlarda Merkez Yönetim Kuruluna re’sen teklif veya görüşlerini bildirebilir.
Yüksek Müşavere Heyeti üyeleri, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak teklif ve temennilerde bulunabilirler, ancak oya katılamazlar.

6. BÖLÜM 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 1. Genel Kurul toplantısını takip eden 30 gün içinde Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ile Cemiyetin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.

Cemiyet organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.
Genel Kurul sonuç bildirimi mevzuata uygun olarak yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

ŞUBELER

  
KURULUŞ

 1. Merkez Genel Kurulu tarafından Merkez Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden, tüzükte belirtilen üyelik vasıflarına haiz en az 10 kişinin yazılı müracaatı üzerine, uygun görülen yerlerde şube açılabilir.

Bu maksatla, Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az beş kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. Şube kurucular kurulu, zorunlu organlarını oluşturacak şekilde mevzuata uygun olarak, ilk genel kurul toplantısını yapar.

ORGANLARI

 1. Şube Organları:
 2. Şubeye kayıtlı üyelerden müteşekkil Genel Kurul,
 3. Şube Genel Kurulu toplantısında seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulu,
 4. Şube Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan Denetim Kurulu'ndan ibarettir.

Ancak, Şube Yönetim Kurulunun teklifi ve Şube Genel Kurulu kararıyla, üye olması aranmaksızın Şube Müşavere Heyeti teşkil edilebilir.  
Yönetim Kurulu, üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve veznedarı seçer.
Denetim Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ve sekreter seçer.

 

ŞUBE ORGANLARININ FAALİYET, GÖREV ve YETKİLERİ

 1. Şube organlarının faaliyet, görev ve yetkileri Genel Merkez organlarındaki gibidir. Ancak,
 2. Şube Genel Kurulu olağan toplantıları iki yılda bir Ocak ayında yapılır.
 3. Genel Kurul toplantısı yapılmasına dair çağrı usulü ve ertelenmesine ilişkin konular, Merkez Genel Kurulu hükümlerine tabidir. 
 4. Şube Genel Kurulu toplantısında, divan heyeti bir başkan ve iki kâtipten oluşur; Merkez Genel Kuruluna katılmak üzere şube üye sayısının her yirmi üyesi için bir asıl ve ayni miktarda yedek merkez delegesi seçilir. Küsuratlar hesaba dâhil edilmez.
 5. Şube Yönetim kurullarının; temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, şubelerin tüzel kişiliği bulunmadığından, Cemiyeti bağlayıcı muamele ya­pamazlar.
 6. Müessese kurmak, gayrimenkul alım-satımı ve bağışı, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sâri taahhütler, da­va takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulu’ndan yetki alınması mecburidir.
 7. Merkez Yönetim Kurulunun mevzuata, Cemiyet tüzük ve yönetmeliklerine aykırı düşmeyen talimat ve emirlerine uyulması zorunludur.
 8. Tahmini bütçe tasarıları, takvim yılı sonuna kadar Genel Merkeze gönderilir ve Merkez Yönetim Kurulunca tasvip veya tadil edilen hali ile Şube Ge­nel Kuruluna sunulur.
 9. Dernekler Kanunu, yönetmelikler ve Cemiyet tüzüğüne göre tutulan defter, makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp denetim için hazır bulundurulur.
 10. Faaliyetleri son bulan şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı, Cemiyet Genel Merkezine devir ve teslim edilir.
 11. Genel Merkezin her türlü malûmat istekleri derhal karşılanır.
 12. Şube yönetim kurulu, takvim yılı sonu itibariyle faaliyetlerine, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarına dair beyannameyi, her yıl Nisan ayı sonuna kadar yönetmeliğe uygun olarak mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür. Aynı beyannamenin Genel Merkeze gönderilmesi de zorunludur.

TEMSİLCİLİK

 1. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, Genel Merkeze bağlı olarak, gerekli görülen yerlerde Cemiyet faaliyetlerini yürütmek maksadıyla temsilcilikler açılabilir. Temsilciliğin, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları yoktur.

Temsilcilikler şube veya Merkez Genel Kurullarında temsil edilmezler.  
Temsilciliğin adresi, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen şahıs veya şahıslar tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 1. Cemiyet, gayesi ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,  benzer dernek, vakıf, sendika ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla plâtformlar oluşturabilir veya mevcut platformlara katılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM
MALÎ HÜKÜMLER

1. BÖLÜM

ÜYELİK AİDATI 

 1. Üyelerin ödeyecekleri aidat miktarları merkez ve şube üyeleri için, Merkez Genel Kurulunca ayrı ayrı tespit edilir.

 

CEMİYETİN GELİRLERİ

 1. Cemiyetin Gelir Kaynakları:
 2. Üye aidatları,
 3. Cemiyetçe yapılan yayınlar,  ajanda, takvim, defter, kimlik belgesi, temsil, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Cemiyetin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Her nev’i ayni ve nakdi yardımlar ile kurban bağışları,
 6. Okul, yurt, kurs ve sair kurumların işletmesine yardım payları,
 7. Şartlı veya şartsız bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasi­yet şartlarına göre kullanılması, işletilmesi, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,
 8. İktisadi işletmelerden elde edilen gelirler,
 9. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 10. Sair gelirlerden ibarettir.

GELİR ve GİDERLERDE USÛL

 1. Cemiyet gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.  Bağış ve gelirlerin bankalar ve özel finans kurumları tarafından bizzat veya internet gibi vasıtalarla toplanması halinde banka veya özel finans kurumunun düzenlediği dekont, hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Alındı ve harcama belgeleri ile defter ve sair vesaikin saklanma süresi, özel ka­nunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır.
Cemiyet gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri,  ilgili yönetmeliğe uygun olarak bastırılır ve kullanılır.
Cemiyet gelirlerini toplayacak şahıs veya şahıslar Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Bunlar adına ilgili yönetmelikçe belirlenen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yetki belgesi düzenlenir.

HARCAMALAR

 1. Giderler, harcama belgesi ile yapılır. Yönetim Kurulu kararı olmadan hiçbir taahhüt ve harcama yapılamaz. Ancak, Yönetim Kurulu özelliği gereği bazı iş­lerin görülmesi için, üyelerden bir veya bir kaçına yahut teşkil edece­ği bir komisyona harcama yetkisi verebilir. Bu hallerde, belgelere müstenit yapılan masraflar, Yönetim Kurulu toplantısında karara bağ­lanır.

CEMİYETİN BORÇLANMA USÛLLERİ

 1. Cemiyet, lüzumu halinde ve Merkez Genel Kurulu tarafından verilen yetkiye istinaden, Merkez Yönetim Kurulunca tespit edilen usul ve şekillerde borçlanabilir.

2. BÖLÜM

DEFTER ve KAYITLAR

 1. Cemiyet adına tutulması gerekli defter ve kayıtlar, ilgili yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

Yönetmelikte belirtilen tutulması mecburi defterlerin, dernekler birimi ya da noterden onaylı olması zorunludur.

 1. Cemiyetin iç denetimi, Merkez Genel Kurulu, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Cemiyetin iç denetimi;

 1. Cemi­yet organları, komisyon ve ilgililerin görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi,
 2. Koordineli çalışmanın sağlanması,
 3. Bütçe ile tatbikata konulan çalışma plan ve programının en iyi şekilde gerçekleşmesinin temini,
 4. Yurtlar, burslar, şubeler, muhasebe ve teftiş ile diğer konulara ilişkin gerektiğinde çıkarılacak iç yönetmelikler ve talimatlar yayınla­mak suretiyle sağlanır.

LOKAL AÇMA

 1. Genel Merkez ve şubelerin bulunduğu yerlerde lokal açılabilir. Ancak, lokal açılması ve işletilmesi, mahallin mülki amirliğinden izin alınmasına bağlıdır.

SANDIK KURMA

 1. Cemiyet Genel Merkez ve Şubeleri; sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka isimlerle üyelerine aktarmamak şartıyla; üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, yönetmelikte belirtilen çalışma esaslarına uygun olarak sandık kurabilirler.

 

BEŞİNCİ KISIM

DİĞER HÜKÜMLER

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Merkez Genel Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak şartı ile tüzük değişikliğine ve Cemiyetin feshine karar verilebilir.

Ancak, tüzük değişikliği veya fesih kararı için, ilk toplantıda üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun müspet oyu gerekir.  
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. Karar için üçte iki çoğunluk şarttır.

CEMİYETİN FESHİ ve TASFİYE

 1. Feshedilen Cemiyetin para, malvarlığı ve haklarının tasfiyesi, Genel Kurulca tayin edilen en az beş kişilik tasfiye kurulu tarafından kurucusu olduğu İLİM YAYMA VAKFI'na devredilir.

Cemiyetin feshi,  ayrıca tasfiye kurulunca mahallin Mülkî Amirliğine yazı ile bildirilir.
Tasfiye işlemleri sonucu, Cemiyetin defter ve belgelerinin saklanma usulü, süresi ve tasfiyeye ilişkin diğer işlemler, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

CEZA HÜKÜMLERİ

 1. Dernekler Kanununun amir hükümlerine aykırı hare­ket edenler, kanunun yasakladığı fiilleri işleyenler veya kanunun be­lirttiği mükellefiyetleri yerine getirmeyen Cemiyet yöneticileri ve di­ğer ilgililer hakkında, Dernekler Kanunu’ndaki ceza hü­kümleri tatbik edilir.

YÜRÜRLÜK

 1. Bu tüzük merkez genel kurulu toplantısında kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

  

KURUCULAR

 1. Cemiyetin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve adresleri aşağıda gösterilmiştir.

Sıra No

Soyadı Adı

Mesleği

 

Sıra No

Soyadı Adı

Mesleği

1

AK İbrahim

Tacir

 

35

KAYNAK Hilmi

Kaynakçı

2

AKSEKİ A. Faik

Tacir

 

36

KİĞILI Fahri

Tacir

3

ALANYA Hasan

Tacir

 

37

KÖSEOĞLU Ahmet Ata

Tacir

4

ALEMDARGİL Mustafa

Tacir

 

38

KÖSEOĞLU Rahmi

Tacir

5

ALKOÇ Halil

Tacir

 

39

KULAKSIZOĞLU İbrahim

Avukat

6

ALTINOGLU Fuat

Ambarcı

 

40

KURİŞ Lokman

Tacir

7

ARIYÜN Cemal

Tacir

 

41

KUŞCULU Süleyman

Tacir

8

AYDIN Nusret

Otelci

 

42

KUYULU Hakkı Rüştü

Doktor

9

BALTAOGLU Servet

Tacir

 

43

KÜRKÇÜ Raif

Tacir

10

BAŞAK Seniyüddin

Avukat

 

44

OSMANAĞAOĞLU Eşref

Ambarcı

11

BAŞAR İsmail

Tacir

 

45

ÖZER ihsan

 Tacir

12

BAVURSAK Raşit

Maranz

 

46

ÖZEREN Neşet

Tacir

13

BAYER Hüsnü

Eczacı

 

47

PİRİNÇCİ Fuat Sami

Ziraatçı

14

BİÇER Kamil

Terzi

 

48

SARAÇOĞLU Ahmet

Tacir

15

BİLİMER Vehbi

Tacir

 

49

SARUHAN Rahmi

Serbest

16

BÜRÜNGÜZ Refik

Tacir

 

50

SERTEL Mehmet Sermet

Tacir

17

CANSU Abdurrahman

Tacir

 

51

SUNGAR Cevat

Tacir

18

CANSU Ali Rıza

Tacir

 

52

SÜNDÜZ Mazhar

Avukat

19

ÇAĞIL Ahmet Hamid

Avukat

 

53

SÜNNETCİOĞLU Kemal

Tacir

20

ÇELEBİ Nazif

Tacir

 

54

SÜNNETÇİOĞLU Ali

Tacir

21

ÇIKRIKCIOĞLU A. Vehbi

Avukat

 

55

SÜTER Şakir

Tacir

22

DEMIRSOZ M. Nazmı

Tacir

 

56

TAKE Ömer Lütfi

Tacir

23

DEMİRBAĞ H. Hikmet

Avukat

 

57

TAPTIK Hayri

Emekli

24

DOĞANB EY Mustafa

Lokantacı

 

58

TAVİLOGLU Hüseyin

Tacir

25

EVREN Ahmet Nuri

Avukat

 

59

TEMİZSOY Nuri

Tacir

26

EYİBAŞ Abdullah

Tacir

 

60

TOPBAŞ Hulusi

Tacir

27

GÜRBÜZLER Şerif

Elektrikçi

 

61

TOPBAŞ Nuri

Tacir

28

HAKSEVEN Halil

Emekli

 

62

TUNÇ Cemalettin

M. Müşavir

29

İMAN Muharrem

Tacir

 

63

TÜREL Yusuf

Avukat

30

İŞMAN Kazım

Tacir

 

64

UĞUR Necati

Serbest

31

KAHYAOGLU Hamdı

Tacir

 

65

VEZİROĞLU M. Mazhar

Avukat

32

KARABEKİR Ö. Cemal

Emekli General

 

66

YAHYAOĞLU Süleyman

Dokumacı

33

KARACA Halil

Tacir

 

67

YAVAŞ Necati Kabzımal

Serbest

34

KARAGÖZOĞLU Hüseyin

 Tacir

 

68

YÜCECAN Veysel

Otobüsçü

 

 

 

YÖNETİM KURULU

Yusuf TÜLÜN
Genel Başkan

Sami ERDEM
Genel Bşk. Yrd.

İsrafil KIŞLA
Genel Bşk. Yrd.

Erdoğan ÇAKIR
Üye

İbrahim SOLMAZ
Üye

 

M. Fatih SARAÇ
Genel Sekreter

Akif GÜRDOĞAN
Genel Bşk. Yrd.

Sıddık ERASLAN
Genel Bşk. Yrd.

A. Samet YAPAR
Üye

Akif ÇOLAK
Üye

İsmail GERÇEK
Genel Bşk. Yrd.

Hızır TUTAN
Genel Bşk. Yrd.

Osman KAAN
Üye

Hızır Murat KÖSE
Üye

Zeynel Önal
Üye


Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur.
(ÇEHOV)